Disclaimer

DIENSTENWIJZER
www.brommerverzekering-vergelijken.info is een website van A.A.P. INTERCOLLECTIEF.
A.A.P. INTERCOLLECTIEF hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Daarnaast zijn wij op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ook verplicht om consumenten, voorafgaand aan het tot stand komen van een overeenkomst, informatie te geven over onze dienstverlening.

WIE ZIJN WIJ?
A.A.P. INTERCOLLECTIEF is een handelsnaam van A.A.P. Verzekeringen B.V. en richt zich op werknemers van aangesloten bedrijven en instellingen maar ook op particulieren. Op deze manier zijn een groot aantal particuliere klanten bijeen gebracht. Daardoor kunnen wij voor individuele klanten aantrekkelijke collectiviteitskortingen aanbieden voor tal van schadeverzekeringen. In deze Dienstenwijzer willen wij u graag nader informeren over onze werkwijze en u wegwijs maken bij A.A.P. INTERCOLLECTIEF.

CONTACTGEGEVENS A.A.P. INTERCOLLECTIEF
Website: intercollectief.nl
Email: klantenservice@intercollectief.nl
Telefoon: 050- 50 16 211
Bereikbaarheid: maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 19.00 uur
vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur
zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur
Postadres: Postbus 261, 9300 AG Roden

WAT DOEN WIJ?
Wij bieden particuliere schadeverzekeringen aan met collectiviteitskorting. Voor de selectie van de aangeboden verzekeringen maken wij gebruik van het aanbod van een beperkt aantal maatschappijen waarmee speciale kortingsafspraken zijn gemaakt. Deze verzekeringen worden via internet aangeboden en kunnen ook daadwerkelijk worden afgesloten. In dat geval geven wij geen advies, maar zorgen er uitsluitend voor dat u de verzekering krijgt die u zelf hebt gekozen. Er is dan sprake van Execution Only. U bent zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes. Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat u ons op geen enkele manier verantwoordelijk kunt houden voor de door u gemaakt keuzes.
Op onze website kunt u op een eenvoudige manier gebruik maken van het premievergelijkingsprogramma. De premies worden getoond inclusief kortingen, het vordeelabonnement en assurantiebelasting. Via onze website kunt u de gekozen verzekering vervolgens afsluiten door middel van een digitaal aanvraagformulier. Ter bevestiging van de aanvraag sturen wij u direct na het afsluiten een PDF van dit aanvraagformulier. Met deze aanvraag geeft u ons toestemming de verzekering voor u in orde te maken. Medewerkers van A.A.P. INTERCOLLECTIEF controleren of het aanvraagformulier volledig is ingevuld en voeren deze dan in op een beveiligde website van de betreffende maatschappij. Wanneer de aanvraag normaal wordt geaccepteerd, maakt de maatschappij de polis op. De polis zal of digitaal dan wel per post naar u verstuurd worden.

A.A.P. INTERCOLLECTIEF IS UW AANSPREEKPUNT
Traditionele verzekeringsmaatschappijen (deze werken in principe middels tussenpersonen)Indien er spraken is van een traditionele verzekeringsmaatschappij, zal A.A.P. INTERCOLLECTIEF uw aanvraag namens u doen. U profiteert, indien van toepassing, van de door A.A.P. INTERCOLLECTIEF bedongen extra kortingen. Bovendien levert A.A.P. INTERCOLLECTIEF provisie in ten behoeve van een nog lagere premie. A.A.P. INTERCOLLECTIEF fungeert dan als tussenpersoon en als uw aanspraakpunt.

Direct writers (deze werken in principe rechtstreeks met de eindklant) Indien sprake is van een direct writer, zal A.A.P. INTERCOLLECTIEF uw aanvraag namens u doen. U profiteert, indien van toepassing, van de door A.A.P. INTERCOLLECTIEF bedongen extra kortingen. A.A.P. INTERCOLLECTIEF fungeert dan als doorgeefluik en voor u als aanspreekpunt. Wanneer u twijfelt over bijvoorbeeld de gekozen dekking, een verzekerde som of anderszins, dan wel vragen hebt, kunt u contact zoeken met een medewerker van A.A.P. INTERCOLLECTIEF via de mail of telefoon.

Op onze website kunt u niet alleen premies berekenen voor verschillende verzekeringen en deze afsluiten, maar ook informatie vinden over bijvoorbeeld het opzeggen van uw huidige verzekeringen, het melden en wat verder te doen bij schade, wijzigingen doorgeven enzovoort.

VERKORTE WERKWIJZE
1. klant berekend premie op onze website middels een uniek premievergelijkingsprogramma
2. de premies worden getoond inclusief eventuele kortingen en inclusief voordeelabonnement
3. klant sluit verzekering af via onze website middels digitaal aanvraagformulier
4. ter bevestiging wordt een pdf van dit aanvraagformulier direct na het afsluiten gemaild
5. klant machtigt ons de verzekeringsaanvraag te doen bij de verzekeringsmaatschappij
6. klant machtigt ons zijn polissen te beheren
7. onze administratie verzorgt de aanvraag bij de betreffende verzekeringsmaatschappij

WAT DIENT U TE DOEN VOOR DEZE COLLECTIVITEITSKORTING
De door u versterkte informatie dient naar waarheid en volledig te zijn. Dit is in uw eigen belang. Indien u bepaalde gevraagde gegevens niet of niet juist weergeeft, kan dit gevolgen hebben voor de dekking en eventuele schade uitkering van uw verzekering. Verder verwachten wij van u dat u wijzigingen in uw persoonlijke situatie doorgeeft (bijvoorbeeld een verhuizing, trouwen, samenwonen of scheiden, geboorte, overlijden e.d.). Daarnaast dat u ook wijzigingen in bezittingen,die van belang zijn voor een verzekering doorgeeft (bijvoorbeeld andere auto, huis kopen of verkopen, verbouwing, aanschaf van kostbare zaken e.d.). Tevens dient u de polis, die u ontvangt via uw doorgegeven email adres of per post, te controleren of deze in overeenstemming is met hetgeen u heeft aangevraagd.

ONZE RELATIE MET VERZEKERAARS
Wij zijn een onafhankelijk kantoor en adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij vrij zijn om te kiezen met welke verzekeraar wij zaken doen en vrij zijn in de keuze van een verzekeringsproduct. Geen enkele verzekeraar heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in A.A.P. INTERCOLLECTIEF. De verzekeringen die via onze website worden afgesloten, worden bij een selecte groep verzekeraars ondergebracht in verband met de collectiviteitskorting die daar is bedongen.

PREMIEBETALING
De premie betaalt u rechtstreeks aan de maatschappij waar uw verzekeringen zijn ondergebracht, bij voorkeur door middel van een automatische incasso. Afhankelijk van de maatschappij is soms premiebetaling met behulp van een acceptgiro mogelijk (doorgaans alleen bij kwartaal of jaarbetaling). Het is van groot belang dat de premie tijdig wordt voldaan. Te late betaling kan vervelende gevolgen voor u hebben (opschorting dekking of zelfs royement van de verzekering).

HOE WORDEN WIJ BELOOND?
Onze dienstverlening is niet gratis. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan huisvesting, energie, computers, programmatuur, opleidingen, salarissen, vergunningen, telefoonkosten en dergelijke. Om u een zo goed mogelijke dienstverlening en service te kunnen bieden tegen een zo laag mogelijke premie voor uw verzekering, hebben wij ervoor gekozen om te werken met het voordeelserviceabonnement.
Dit voordeel abbonnement wordt gesloten tussen A.A.P. INTERCOLLECTIEF en u. Het voordeel abonnement komt in de plaats van de gebruikelijke provisie die wij geheel of nagenoeg geheel uit de prijs van het verzekeringsproduct hebben gehaald. De gebruikelijke provisie ligt, afhankelijk van het soort verzekering, doorgaans tussen de 20 en 27,5% van de premie exclusief assurantiebelasting. Hierdoor en door de extra collectiviteitskorting zijn de uiteindelijke kosten die u voor een verzekering bent verschuldigd doorgaans aanzienlijk lager dan die waarvoor de gebruikelijke provisie geldt en zonder de collectiviteitskorting.

Het voordeelabonnement start op de 1e van de maand waarin uw polis ingaat en eindigt in de maand waarin uw polis vervalt. U betaalt een aan uw polis gerelateerde contributie die varieert tussen de € 1,- en € 20,- per maand. Dit bedrag wordt door A.A.P. INTERCOLLECTIEF automatisch geïncasseerd per de 1e van iedere maand. Bij het niet betalen van het voordeelabonnement zijn wij genoodzaakt de korting te laten vervallen en de provisie te herstellen.

ONZE KWALITEIT
Wij zijn in het bezit van de vereiste diploma’s en voldoen aan alle voorgeschreven wettelijke eisen. Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12016323. De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van onder meer assurantiekantoren.

Door regelmatige (bij-)scholing, wordt de vakkennis van onze medewerkers op niveau gehouden. Tevens beschikken wij over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor u geeft dit extra zekerheid.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 04053229.

BEËINDIGING VAN DE RELATIE
U hebt het recht om de relatie met A.A.P. INTERCOLLECTIEF te beëindigen en de verzekeringen onder te brengen bij een ander intermediair. De verleende collectiviteitskorting zal dan komen te vervallen. Ook wij kunnen het initiatief nemen de relatie met u te beëindigen. Wij streven er echter naar een in alle opzichten plezierige en langdurige relatie met u te onderhouden.

KLACHTEN
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks een klacht hebben over onze dienstverlening, neemt u dan eerst contact met ons op. Wij zullen dan trachten tot een bevredigende oplossing te komen.
Mochten we er samen onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) waarbij ons kantoor is aangesloten onder nummer 300.011071.

Adresgegevens Kifid:
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Website: www.kifid.nl

Alle verzekering mogen, mits binnen 7 dagen, kosteloos worden geannuleerd.